Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΓΠΑΙΔΕΙΑ
Ορισμοί-προσέγγιση έννοιας

 • Παιδεία ονομάζεται η θεμελιώδης κοινωνική λειτουργία που αποσκοπεί στη μεταβίβαση της υλικής, πνευματικής, ηθικής και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νεότερη γενιά.
 •  Παιδεία είναι το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται η πνευματική, κοινωνική και ηθική ολοκλήρωση του ατόμου.
 •  Παιδεία είναι ένα σύστημα αγωγής, που έχει σαν σκοπό να διαμορφώσει προσωπικότητες αυθύπαρκτες, ανεξάρτητες και ολοκληρωμένες, ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συλλογικής ζωής. Δηλαδή η παιδεία είναι ανθρωποπλαστικό ιδεώδες, που απέχει από κάθε χρησιμοθηρία και ωφελιμισμό.
 Φορείς της παιδείας: οικογένεια, εκπαίδευση-σχολείο, συναναστροφές, ΜΜΕ, εργασία, παράδοση, μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας (βιβλίο, θέατρο, κινηματογράφος κ.λπ).
 Μορφές-είδη παιδείας
 • Πνευματική 
 • Ανθρωπιστική (ψυχική, ηθική, κοινωνική)
 • Πολιτική 
 • Επαγγελματική 
 • Αισθητική 
 • Εθνική
 • Καλλιτεχνική

Μέσα και τρόποι:
Αγωγή-διδασκαλία-εκπαίδευση-άσκηση-παράδειγμα.

§  Εκπαίδευση είναι ο θεσμός της πολιτείας που με συγκεκριμένη δομή, μέσα, κατευθύνσεις στοχεύει στην παροχή γνώσεων και εφοδίων και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Προϋποθέσεις απόκτησης παιδείας
α) διάθεση για μόρφωση.
β) συνεχής και συστηματική προσπάθεια.
γ) ενδιαφέρον-πολύπλευρη βοήθεια από την οικογένεια.
δ) έγκυρη ενημέρωση και ποιοτική ψυχαγωγία από ΜΜΕ.
ε) παροχή σύγχρονης γνώσης από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
στ) επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της εκπαίδευσης.
ζ) καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη.

Εκπαίδευση: ο ρόλος της στη σύγχρονη κοινωνία
1.    αποσκοπεί στη διεύρυνση τον νοητικών δυνατοτήτων, τον εξευγενισμό του εσωτερικού κόσμου, την ενεργοποίηση της φαντασίας, την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ενίσχυση της βούλησης του ατόμου.
2.   απελευθερώνει από προκαταλήψεις, προλήψεις και δεισιδαιμονίες και ενισχύει τον πολιτισμό.
3.   συντελεί στην εσωτερίκευση ενός κώδικα ηθικής με αποτέλεσμα να ευνοείται η ειρηνική συμβίωση και ο περιορισμός των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (εγκληματικότητα, τοξικομανία, βία)
4.   επιτρέπει τη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης και εξοικειώνει το νέο με τους πολιτικούς θεσμούς και τους τρόπους συμμετοχής στα κοινά.
5.   συντελεί στο συγκερασμό της πολιτιστικής παράδοσης και των επιστημονικο-τεχνικών επιτευγμάτων του παρόντος και δίνει στη νέα γενιά τη δυνατότητα να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πολιτισμού απαλλαγμένου από την προγονοπληξία, όσο και από την τυφλή μίμηση ξένων στοιχείων.
6.   όταν συνδέεται με την αγορά εργασίας, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.


Αρνητικά της εκπαίδευσης στη χώρα μας
1. έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής
2. αναντιστοιχία εκπαίδευσης κοινωνικο-οικονομικών αναγκών της χώρας μας.
3. Ελλιπής, μη ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων με συνέπεια:
α) μη παραγωγική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού,
β) υπερπληθώρα επιστημόνων (άνεργων).
4.  Παρεχόμενη γνώση:
 •     ως περιεχόμενο:
v αναχρονιστική, παρωχημένη.
v μη εναρμονισμένη με σύγχρονες εξελίξεις-απαιτήσεις.
o   ως τρόπος μετάδοσης:
v ευνοείται η μηχανιστική μάθηση.
v δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη.
v συχνά ο μαθητής απλός δέκτης γνώσεων, χωρίς ανάληψη πρωτοβουλιών (δασκαλοκεντρισμός, απουσία ουσιαστικού διαλόγου).
§  Ελλιπής κατάρτιση εκπαιδευτικών αναφορικά με την παιδαγωγική γνώση αλλά και την εξειδίκευση στο αντικείμενο της διδασκαλίας
§  Η αξιολόγηση του μαθητή περιορίζεται στο βαθμό επίδοσης σ’ ένα μάθημα και δεν περιλαμβάνει ευρύτερα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Έτσι, δεν αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις, οι πιθανές ειδικές ικανότητές του.
§  Ο τρόπος αξιολόγησης, εξάλλου, το εξεταστικό σύστημα:
 • Αναπτύσσουν τη βαθμοθηρική διάθεση
 • Μετατρέπουν τις αναγκαίες σχέσεις άμιλλας σε ανταγωνιστικές
 • Προκαλούν άγχος
·        Έλλειψη ίσων ευκαιριών (λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών οικονομικών κ.α ανισοτήτων και της απουσίας αντισταθμιστικής αγωγής για παιδιά υποβαθμισμένων περιοχών).
·        Γενικά, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μονόπλευρα προσανατολισμένο σε εξωτερικούς στόχους (επιτυχία στις εξετάσεις, εξειδίκευση, υλοποίηση απλώς επαγγελματικών στόχων) και όχι στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με αξίες, ιδανικά, κοινωνικές αρετές.

Προτάσεις
·         Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Αναντιστοιχία περιεχομένου των σπουδών με τις τεχνολογικές, πολιτισμικές κ.α. απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
·        Απαλλαγή από το στενά τεχνοκρατικό-εξειδικευτικό χαρακτήρα. Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός.
·        Ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων.
·        Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής για καλύτερη εμπέδωση και συστηματοποίηση της γνώσης.
·        Στόχος: διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με:
 •  Κοινωνική συνείδηση.
 • υγιή πολιτική-δημοκρατική συνείδηση.
 • Πίστη σε υψηλές αξίες-ιδανικά.
 • Πνεύμα οικουμενικής συνείδησης χωρίς ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις.
 • Αισθητική αγωγή ανάδειξη και αξιοποίηση ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων των νέων.
Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης (οικονομίας, επικοινωνίας, πολιτικής, πολιτισμού) καθίσταται αναγκαία η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη διεθνή πραγματικότητα. Η δημοκρατική αγωγή των νέων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:

v Την επικράτηση κλίματος ισοτιμίας
v Την καλλιέργεια πνεύματος διαλόγου
v Την απουσία αυταρχισμού
v την ενίσχυση της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
v τη μετάδοση των αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της ειρήνης

ο ρόλος του σχολείου στο πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον της σύγχρονης κοινωνίας έγκειται:

v στη διαφύλαξη, καλλιέργεια και μετάδοση των εθνικών παραδόσεων
v στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και στην τόνωση του πατριωτικού φρονήματος
v στη δημιουργική ζύμωση των πολιτισμικών στοιχείων των διάφορων ομάδων ώστε να προαχθεί ο πολιτισμός
v στην απόρριψη των ρατσιστικών αντιλήψεων, στην αποβολή των προκαταλήψεων και στην καλλιέργεια κλίματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ανεκτικότητας
v στην παροχή ίσων ευκαιριών, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή και η ενσωμάτωση των ξένων στις κοινωνικές λειτουργίες

στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επανάστασης που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας το σχολείο οφείλει:

v να φέρει τους νέους σε επαφή με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και να συμβάλει στην εξοικείωσή τους με αυτά
v να αξιοποιήσει τις μορφωτικές δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία (εύκολη και ευχάριστη αφομοίωση της γνώσης μέσα από ηλεκτρονικά προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, δικτυακή σύνδεση των σχολείων, πραγματοποίηση τηλε-διαλέξεων)
v να συμβάλει στην κατανόηση των κινδύνων που εγκυμονεί η λαθεμένη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (π.χ αποξένωση, αδρανοποίηση κ.τ.λ) και να καταδείξει το σωστό τρόπο της αξιοποίησής της.

Η λειτουργία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ασκείται μέσα από
 •   καθορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παροχή σχετικής γνώσης μέσα από άλλα μαθήματα
v την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές τους προοπτικές
v την πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους εργασίας ή εκδηλώσεων με θέμα την παρουσίαση διάφορων επαγγελμάτων
v την επισήμανση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών και την καλλιέργεια των κλίσεών τους

η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλεται:

v σε έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για τη μεθοδική άσκησή του και στον αποσπασματικό χαρακτήρα που διακρίνει την επιτέλεσή του
v την απουσία καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού και στην υποτίμηση των σχετικών μαθημάτων
v στις γοργές αλλαγές που σημειώνονται στην αγορά εργασίας και στην αδυναμία του σχολείου να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις και να παράσχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από αυτές
v στην απουσία επαρκούς προετοιμασίας και στην έλλειψη προγραμματισμού κατά την πραγματοποίηση των σχετικών εκδηλώσεων και επισκέψεων

η αποτελεσματική άσκηση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού προϋποθέτει:

v την ανάδειξη της σημασίας του από πλευρά του Υπουργείου και την ενίσχυση της θέσης του στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών λειτουργιών.
v Τη σταθερή έκδοση σε ετήσια βάση ενημερωτικών εντύπων για τις εξελίξεις που υλοποιούνται στην αγορά εργασίας
v Την τοποθέτηση καταρτισμένου προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα για την άσκηση όχι μόνο διδακτικού αλλά και συμβουλευτικού έργου και τη σταθερή οργάνωση συναφών εκδηλώσεων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου